Com afecta el Reial Decret llei 11/2020 els ajuntaments?

L’ACM destaca les disposicions del Reial Decret llei 11/2020, de 31 de març, pel qual s’adopten mesures urgents complementàries en l’àmbit social i econòmic per fer front al la COVID-19, que afecten directament els ens locals.

 
SUSPENSIÓ DE TERMINIS EN L’ÀMBIT TRIBUTARI DE LES COMUNITATS AUTÒNOMES I DE LES ENTITATS LOCAL (ARTICLE 53)
La suspensió de terminis en l’àmbit tributari prevista a l’article 33 del Reial Decret llei 8/2020,  es fa extensiva a les actuacions, tràmits i procediments que porten a terme Comunitats Autònomes i Entitats Locals  que es regeixen per la Llei General Tributària i pel Text Refós de la Llei Reguladora de les hisendes Locals.
 
MESURES EN MATÈRIA DE SUBVENCIONS I AJUDES PUBLIQUES (ART. 54)
1. S’estableix la possibilitat d’ampliar els terminis d’execució de les activitats subvencionades i de justificació i comprovació de la seva execució, encara que no s’hagués contemplat en les bases reguladores, sempre que se’n justifiqui la impossibilitat de realitzar-les durant l’estat d’alarma i la insuficiència de termini per a la seva realització.
 
En el cas que l’objecte de la subvenció sigui el finançament de les despeses de funcionament d’una entitat, el termini d’execució establert inicialment no es podrà modificar.
 
AMPLIACIÓ DEL TERMINI PER RECÓRRER (DISPOSICIÓ ADDICIONAL VUITENA)
El còmput del termini per interposar recursos en via administrativa o per instar altres procediment d’impugnació, reclamació, conciliació, mediació i arbitratge que els substitueixen,  en qualsevol procediment del qul es puguin derivar efectes desfavorables per a l’interessat es computarà des del dia hàbil següent a la data de finalització de la declaració de l’estat d’alarma.
 
En l’àmbit tributari, des de l’inic de l’estat d’alarma fins el 30 d’abril de 2020,  el termini per interposar recursos de reposició o reclamacions economicoadministratives que es regeixin per la Llei General Tributària , així com els recursos de reposició i reclamacions que en l’àmbit tributari es regulen en el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals.
 
APLICACIÓ DEL RD LLEI 8/2020 A DETERMINATS PROCEDIMENTS I ACTES (DISPOSICIÓ ADDICIONAL NOVENA)
Des de l’inici de l’estat d’alarma fins al 30 d’abril se suspenen els terminis de prescripció i caducitat de qualssevol accions i drets contemplats en la normativa tributària.
 
COL·LABORACIÓ D’EMPLEATS PÚBLICS. DISPOSICIÓ ADDICIONAL DIVUITENA
Els empleats públics en servei actiu que sol·licitin col·laborar en les àrees de caràcter sanitari, sociosanitari, d’ocupació, per al a protecció de col·lectius vulnerables i les altres que requereixin un reforç en matèria de personal per la situació provocada pel Covid-19, seguiran meritant les seves retribucions en l’organisme d’origen, sense que es modifiqui la seva situació administrativa o contracte de treball mentre duri la declaració d’estat d’alarma.
 
MODIFICACIÓ DE L’ARTICLE 34 DEL REIAL DECRET LLEI 8/2020, AMB EFECTES DES DE L’ENTRADA EN VIGOR D’AQUELL REIAL DECRET LLEI:  APARTAT 1, QUART PARÀGRAF DE L’APARTAT 3, APARTAT 6 I AFEGIT DELS APARTAT 7 I 8 (DISPOSICIÓ FINAL PRIMERA. APARTAT DEU)
Dels canvis introduïts en destaquem que:
  • La suspensió dels contractes no és automàtica.
  • S’admet la suspensió parcial de contractes.
  • Si entre el personal adscrit a un contracte suspès n’hi ha a d’afectat pel permís retribuït recuperable, el pagament del salari per part de l’entitat adjudicadora no tindrà el caràcter d’indemnització sinó d’abonament a compte per la part corresponent a les hores que siguin objecte de recuperació, a tenir en compte en la liquidació final del contracte.
  • S’admet la suspensió total o parcial dels contractes de seguretat i neteja si com a conseqüència de les mesures adoptades per combatre el Covid-19 es tanquen els edificis públics en què es presten aquests serveis.
  • Es delimita quins contractes es consideren “contractes públics” a efectes de l’article 34 del Reial Decret llei 8/2020.
  • Als efectes de determinar la indemnització pels danys i perjudicis s’inclouen les despeses relatives a les cotitzacions a la Seguretat Social dels treballadors en el concepte despeses salarials.
MODIFICACIÓ DE LA LLEI 7/1985, REGULADORA DE LES BASES DEL RÈGIM LOCAL. (DISPOSICIÓ FINAL SEGONA)
S’afegeix un nou apartat 3 a l’article 46 de la Llei Reguladora de les Bases del Règim Local, pel qual es preveu la possibilitat excepcional de celebrar sessions a distància dels òrgans col·legiats de les entitats locals, en els termes següents:

«3. En todo caso, cuando concurran situaciones excepcionales de fuerza mayor, de grave riesgo colectivo, o catástrofes públicas que impidan o dificulten de manera desproporcionada el normal funcionamiento del régimen presencial de las sesiones de los órganos colegiados de las Entidades Locales, estos podrán, apreciada la concurrencia de la situación descrita por el Alcalde o Presidente o quien válidamente les sustituya al efecto de la convocatoria de acuerdo con la normativa vigente, constituirse, celebrar sesiones y adoptar acuerdos a distancia por medios electrónicos y telemáticos, siempre que sus miembros participantes se encuentren en territorio español y quede acreditada su identidad. Asimismo, se deberá asegurar la comunicación entre ellos en tiempo real durante la sesión, disponiéndose los medios necesarios para garantizar el carácter público o secreto de las mismas según proceda legalmente en cada caso.

A los efectos anteriores, se consideran medios electrónicos válidos las audioconferencias, videoconferencias, u otros sistemas tecnológicos o audiovisuales que garanticen adecuadamente la seguridad tecnológica, la efectiva participación política de sus miembros, la validez del debate y votación de los acuerdos que se adopten».
Font: ACM