18.11.19 - BARCELONA • Barcelonès

S’aprova en fase inicial el pressupost general de l’AMB per al 2020, amb un import consolidat de 1.989 milions d’euros

Lunes, 18 de Noviembre de 2019

El primer pressupost del nou mandat s'aprova en un context de continuïtat i consolidació de polítiques socials, de lluita global contra la contaminació atmosfèrica i el canvi climàtic, gestió eficient de la infraestructura verda, i d'impuls de noves actuacions en el marc dels principis orientadors de l'acord de govern 2019-2023

El pressupost de l'AMB per al 2020, de 826 M€, experimenta un creixement del 9,98 % en relació amb pressupost aprovat l'any 2019

El pressupost general de l'AMB l'integren el de la mateixa entitat, que ascendeix a 826 M€, el del seu organisme autònom, l'Institut Metropolità del Taxi (IMT), l'estat de previsió de despeses i ingressos de l'entitat pública empresarial local Institut Metropolità de Promoció del Sòl i Gestió Patrimonial (IMPSOL), i els estats de previsió de despeses i ingressos de les societats de les quals participa, íntegra o majoritàriament: Transports de Barcelona, SA, Ferrocarril Metropolità de Barcelona, SA, Projectes i serveis de mobilitat, SA, TMB, AMB Informació i Serveis, SA. També el del consorci adscrit a l'AMB, l'Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona (IERMB).

A més, inclou els estats de previsió de despeses i ingressos del Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola i del Consorci Besòs Tordera.

El pressupost general de l'AMB assoleix, en termes consolidats, un total de 1.989 milions d'euros, i compleix els objectius d'estabilitat pressupostària i de sostenibilitat financera. En termes quantitatius, és el tercer pressupost del sector públic de Catalunya, darrere dels de la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Barcelona.

L'assignació dels recursos del pressupost respon a les polítiques definides el 2019, i dona impuls a noves línies d'actuació en el context dels objectius del nou mandat: Pla d'inversions metropolità, gestió i manteniment del territori i de les rondes, desenvolupament de polítiques urbanístiques, actuacions per l'execució del projecte C-245, desplegament del Pla metropolità de mobilitat urbana, implementació del Programa metropolita de prevenció i gestió de recursos i residus municipals (PREMET 25) i de les actuacions previstes en l'Acord metropolità pel residu zero, polítiques socials, habitatge, impuls a l'ocupació i l'economia social i solidària, i assoliment del compromís amb el 0,7 % en cooperació.

Els ingressos pressupostaris de l'AMB provenen en termes generals de les aportacions municipals, els impostos directes, les taxes i cànons (com la Taxa metropolitana de tractament de residus (TMTR), el Tribut metropolità i la taxa per les Zones de baixes emissions (ZBE) i les transferències finalistes d'altres entitats per a l'execució i/o prestació d'actuacions i serveis públics.

La priorització de les despeses es duu a terme d'acord amb el marc de disponibilitat de recursos, que defineixen una previsió prudent i realista dels ingressos, i busquen concretar la formulació dels objectius polítics definits en l'Acord de Govern de l'AMB 2019-2023, així com del compliment dels objectius financers i d'estabilitat pressupostària propis.

Dins de les polítiques estratègiques de l'AMB per al mandat present, les inversions prioritàries inclouen el seguiment del Pla d'inversions metropolità i el desenvolupament i desplegament d'iniciatives com el Pla Urbanístic Metropolità (PDU), el Pla metropolità de mobilitat urbana (PMMU), i el Programa metropolita de prevenció i gestió de recursos i residus municipals (PREMET 25), entre altres. De la mateixa manera, tenen prioritat pel que fa a la despesa les actuacions en habitatge, les polítiques socials i la creació d'ocupació.

Aquests pressupostos, després de l'aprovació inicial, estan sotmesos a un període d'exposició pública de 15 dies, després del qual es portarà a votació de nou al Consell Metropolità per a la seva aprovació definitiva.