19.3.20 - BARCELONA Barcelonès

El Reial Decret de l’estat d’alarma des d’una perspectiva local

Jueves, 19 de Marzo de 2020

La Federació Catalana de Municipis analitza els aspectes més importants per als ens locals del Reial Decret-Llei 8/2020

El Reial Decret-Llei 8/2020, publicat al BOE número 73, de 17 de març de 2020, dona resposta a les circumstàncies econòmiques excepcionals i se suma a les mesures adoptades per la Unió Europea i el govern de la Generalitat.

El Reial Decret de l’estat d’alarma entra en vigor el mateix dia de la publicació al BOE i les mesures que preveu mantenen la vigència durant el termini d'un mes des d’aquest dia, sense perjudici que, prèvia avaluació de la situació, es pugui prorrogar la seva durada pel govern espanyol mitjançant un altre reial decret llei.

La norma s'estructura en 5 capítols, 43 articles, 9 disposicions addicionals, 3 disposicions transitòries, 10 disposicions finals i 1 annex:
 • Capítol I: articula una sèrie de mesures de suport a treballadors, famílies i col·lectius vulnerables
 • Capítol II: estableix les mesures de flexibilització dels mecanismes d'ajust temporal d'activitat per evitar acomiadaments
 • Capítol III: estableix diverses mesures de garantia de liquiditat per sostenir l'activitat econòmica
 • Capítol IV: estableix mesures de suport a la investigació sobre el COVID-19
 • Capítol V: estableix altres mesures de flexibilització
 • Es pròrroga de la vigència del DNI (DA 4a)
 • Als danys i perjudicis personals o patrimonials que pateixin les persones físiques o jurídiques com a conseqüència de l'actual crisi sanitària (DA 5a)
 • Salvaguarda l'ocupació (DA 6a)
 • No aplicació suspensió terminis administratius del reial decret 463/2020 (DA 9a)
 • Limitació a l'aplicació als expedients de regulació d'ocupació (DT 1a)
 • Les sol·licituds de moratòria sobre els deutes hipotecaris immobiliaris (DT 2a)
Més informació

Document íntegre en què la FCM analitza els aspectes més importants del Reial Decret des d’una perspectiva local.