28.8.20 - BARCELONA • Barcelonès

El Govern demana un dictamen al Consell de Garanties Estatutàries sobre el decret llei que habilita l'Estat a disposar dels romanents de tresoreria dels ens locals

Viernes, 28 de Agosto de 2020

El Consell Executiu ha acordat sol·licitar dictamen al Consell de Garanties Estatutàries en relació amb els articles 3 i 4 del Reial decret llei 27/2020, del 4 d’agost, de mesures financeres, de caràcter extraordinari i urgent, aplicables a les entitats locals

Els romanents, a debat. Foto: gencat.
Concretament, aquests articles autoritzen l’Estat a disposar del 100% dels romanents de tresoreria dels ajuntaments en una situació d’excepcionalitat provocada per la pandèmia de la Covid-19, en què els ens locals necessiten mobilitzar tots els seus recursos

En primer lloc, per fer front a l’increment dels serveis assistencials, mesures sanitàries i de seguretat; i, en segon lloc, per la minva d’ingressos que estan patint moltes entitats locals, derivada de la greu crisi econòmica provocada per la mateixa pandèmia i les seves conseqüències en sectors com el turisme, el comerç, la restauració, la indústria o la construcció.
El Govern entén que la fórmula recollida en els articles 3 i 4 del Reial decret llei perquè és inconstitucional perquè no respecta l’autonomia financera local. En concret, es vulnerarien els articles 137, 140 i 142 de la Constitució que reconeixen als municipis la gestió dels seus respectius interessos; l’administració pròpia i ordena que les hisendes locals disposin dels mitjans suficients per exercir les seves funcions.
En aquest sentit, el Govern considera xocant que el Govern espanyol enlloc d’habilitar els ens locals a poder disposar plenament dels seus propis recursos i, concretament, dels seus romanents de tresoreria per a despeses generals, ha regulat una fórmula de préstec a l’Administració General de l’Estat d’aquests recursos dels ens locals, amb un termini d’amortització del préstec fins a un màxim de quinze anys. A més, amb aquesta fórmula es produeix una desproporció i desequilibri de les obligacions de les parts, ja que els ajuntaments aportarien el 100% dels seus romanents i percebrien un ajut estatal només del 35% d’aquella quantitat, que es faria efectiva dins dels anys 2020 i 2021 i que no podria superar els 5.000 milions d’euros.
En aquestes disposicions de l’Estat, s’estaria limitant els ajuntaments de disposar dels seus propis recursos econòmics en exigir que l’ajuntament aporti els seus propis recursos per constituir un préstec a favor de l’Estat, com a condició prèvia per a la realització de la transferència de l’Estat a l’ajuntament,  i imposant-los una condició indeguda per a la percepció de la transferència dels recursos estatals.