11.9.20 - MADRID

Derogat el Reial decret-llei 27-2020, de 4 d’agost, de mesures financeres, de caràcter extraordinari i urgent, aplicables a les entitats locals

Viernes, 11 de Septiembre de 2020

Resolució de 10 de setembre de 2020, del Congrés de Diputats, publicada al BOE número 243, d’11 de setembre

Per tant, resten sense efectes les mesures introduïdes sobre:
 • el destí del romanent de tresoreria per a despeses generals a 31 de desembre de 2019 (finançament de l’Administració General de l’Estat a canvi de transferències)
 • el destí del superàvit de 2018 i 2019 sobre inversions financerament sostenibles
 • la inaplicació de la regla de la despesa al 2020 per als ens locals
 • el suport als serveis de transport públic dels ens locals
 • les mesures de suport als municipis amb problemes de liquiditat o en risc financer
 • les mesures de major flexibilitat excepcional en la modificació del pressupost dels EELL
 • la modificació de l’àmbit objectiu del Fons d’Ordenació
 • la regulació del règim jurídic relatiu als saldos deutors de la liquidació definitiva de la participació dels EELL en els tributs de l’Estat corresponent a l’any 2018
 • la regulació en els criteris per al càlcul de l’índex d’evolució dels ingressos tributaris de l’Estat aplicables a la liquidació definitiva de la participació en els tributs de l’Estat corresponent a l’any 2018
 • la determinació del límit per al compliment del deure d’informar sobre l’esforç fiscal al Ministeri d’Hisenda referit al 2018 per al dia 31 d’octubre de 2020
 • la modificació de la disposició final setena de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de forma que les previsions relatives al registre electrònic d’apoderaments, registre electrònic, registre de treballadors públics habilitats, punt d’accés general electrònic de la Administració i arxiu únic electrònic produiran efectes a partir del dia 2 d’abril de 2021
 • la previsió que l’Ajuntament hagi d’emetre certificacions relatives a denegació de possibilitat de desplaçament a treballadors del municipi en relació a la pandèmia del COVID-19.